PTI công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty