Thư từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Đức