Thông tin ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

PTI công bố thông tin về ứng cử viên được đề cử giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện công bố thông tin về ứng cử viên được đề cử giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Ứng cử viên giữ chức danh thành viên HĐQT
      - Bà Nguyễn Thị Hiền
      - Ông Lee Kang Jin 
2. Ứng cử viên giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát
      - Ông Yang Young Un

Thông tin chi tiết của các ứng viên vui lòng xem Tại đây