PTI công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024