Thông báo về việc Ông Nguyễn Đức Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc để nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2018