Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022