Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản