Thông báo chấp thuận chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VSD