Thông báo 87 thay thế phụ lục kèm thông báo số 85/TB-PTI về điều chỉnh và tổ chức bộ máy HĐQT 2015