Thông báo 63 chi trả cổ tức còn lại năm 2014 và cổ tức năm 2015