Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của công ty thành viên _ PTI Hà Nội