Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Dự thảo chương trình Đại hội

2. Quy ch
ế tổ chức Đại hội và Thể lệ bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT PTI

3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

3.1 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

3.2 Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi năm 2022

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

7.1 Tờ trình chào bán cổ phiếu ra công chúng

7.2 Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

7.3 Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

8.1 Thư từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Ha Chan Ho

8.2 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Hồ Nga

8.3 Thư từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Mr Bae Taeg Soo

9. Thông báo đề cử ứng viên bầu thay thế HĐQT và Ban Kiểm soát

9
.1 Mẫu đơn đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát

9.2 M
ẫu Sơ yếu lý lịch

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Phiếu biểu quyết từ xa

- Phi
ếu bầu cử thành viên HĐQT từ xa

- Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị _ VNDirect

- Đơn đề cử ứng viên Hội đồng quản trị _DB Insurance

- Đơn đề cử ứng viên Ban Kiểm soát_VNDirect

- Đơn đề cử ứng viên Ban Kiểm soát _DB Insurance Mr park

- Đơn đề cử ứng viên Ban Kiểm soát _DB Insurance Mr Lee

-
Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT

-
Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên BKS