Quyết định số 55/QĐ-PTI-HĐQT về Bổ nhiệm Ông Hoàng Mạnh Huyên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI