PTI Thông báo thành lập đơn vị thành viên - PTI Kiên Giang