PTI Thông báo thành lập đơn vị thành viên mới - Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn