PTI Thông báo Ông Huỳnh Việt Khoa thôi không giữ chức danh Phó Tổng giám đốc PTI kể từ ngày 27/04/2018.