PTI thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019