PTI Thông báo danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT