PTI thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020