PTI Thông báo Bà Vũ Thị Thư là cổ đông lớn của PTI kể từ ngày 24.12.2021