PTI Thông báo Bà Hoàng Thị Minh Phương là cổ đông lớn của PTI kể từ ngày 24.12.2021