PTI Thành lập Văn phòng đại diện Giám định bồi thường PTI tại thành phố Hải Phòng (thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện)