PTI thành lập mới đơn vị thành viên Công ty Bảo hiểm Bưu điện Bắc Giang, Công ty Bảo hiểm bưu điện Đồng Tháp