PTI nhận được thư từ nhiệm của thành viên HĐQT - Jung Young và thành viên BKS - Lee Tae Hun