PTI Giải trinh chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC