PTI công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam