PTI công bố thông tin thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty