PTI công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị