PTI Công bố thông tin bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty _ Ông Điêu Ngọc Tuấn