PTI Công bố thay đổi giấy phép điều chỉnh số 41A GPDC18/KDBH do Bộ Tài chính cấp (Ngày nhận 29/08/2017)