PTI công bố NQ HĐQT thông qua việc thực hiện giao dịch với người có liên quan trong năm 2024