PTI công bố NQ HĐQT thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của PTI tại LaneXang