PTI công bố nhận được Công văn chấp thuận về việc chấm dứt hoạt động VPDD giám định bồi thường tại Hải Phòng