NQ 93 HDQT Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh cuối năm 2015