Nhị quyết 12 HĐQT về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022