Nghị quyết số 30/NQ-PTI-HĐQT Nghị quyết HĐQT Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020