Nghị quyết HĐQT 23/NQ-PTI-HĐQT Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020