Nghị quyết 19/NQ-PTI-HDQT Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022