Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp sau thuế sau kiểm toán so với lợi nhuận tổng hợp sau thuế trước kiểm toán