Giải trình chênh lệch lợi nhuân tổng hợp sau thuế năm 2018 sau kiểm toán so với cùng kỳ năm trước