Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước