Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước