Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước