Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012