Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ông Đỗ Ngọc Quỳnh