Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022