CV 3946 CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 6 tháng 2016