Công văn gửi HNX- TB giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan 2016