Công văn chấp thuận gia hạn báo cáo tài chính quý năm 2018