Công văn 5089 chênh lêch lợi nhuận tổng hợp 9 tháng đầu năm 2016